ادبیات و مبانی نظری سیستم تولید درست بهنگام

ادبیات و مبانی نظری سیستم تولید درست بهنگام ( Just In Time )

اطلاعات این محصول

 • قیمت : 10000 تومان
 • خرید ها : 0 خرید
 • ارسال شده توسط : مدیر
 • بازدیدها : 1212 بازدید
 • تاریخ ارسال : ۹۵/۱۰/۱۳
 • دسته بندی :
ادبیات و مبانی نظری سیستم تولید درست بهنگامReviewed by مدیر on Jan 2Rating:

ادبیات و مبانی نظری سیستم تولید درست بهنگام

فهرست مطالب

موضوع                                                                                                                                  صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………….   ۶

تعریف انبار………………………………………………………………….   ۷

تعریف انبارداری…………………………………………………………….  ۷

انواع انبار…………………………………………………………………….   ۷

موجودی کالا…………………………………………………………………   ۹

اهمیت موجودی……………………………………………………………..   ۱۰

علت تگهداری موجودی ها…………………………………………………..  ۱۰

انواع موجودی ها……………………………………………………………..   ۱۱

هزینه های مربوط به موجودی ها…………….………………………..……   ۱۲

سیستم کنترل موجودی..…….…………………………..………………….   ۱۳

شمارش موجودی…..…………………………….…………………………    ۱۳

ورود کالابه انبار……………………….………………………………………   ۱۶

صدورکالاازانبار…………………………………………………………….   ۱۸

مدیریت خرید…..………………………………………………………  ۲۰

اهمیت بخش خرید……………………………………………………….  ۲۳

انواع خریدازنظرسیستم………………………………………………….   ۲۳

انواع خرید ازنظرقیمت……………………………………………………   ۲۴

مناقصه.……………………………………………………………………  ۲۵

مزایده……………………………………………………………………   ۲۸

اهداف بخش خرید………………………………………………………   ۲۹

اصل های مهم درخرید…………………………………………………..   ۲۹

مراحل اجرای خرید………………………………………………………  ۳۰

خریدداخلی………………………………………………………………   ۳۱

خرید خارجی…………………………………………………………….   ۳۲

مذاکره……………………………………………………………………  ۳۳

قرارداد……………………………………………………………………  ۳۴

روش پرداخت درتجارت بین المللی……………………………………..  ۳۷

نظام تولیدبه هنگام……………………………………………………….  ۳۸

عناصرکلیدی نظام های تولیدبه هنگام……………………………………  ۳۹

اتلاف زدایی درتولیدبه هنگام…………………………………………….  ۴۷

عوامل اتلاف……………………………………………………………… ۴۹

سیستم خریدبه موقع………………………………………………………  ۵۰

اصول سیستم خرید به موقع………………………………………………  ۵۰

ویژگی های مشارکت درسیستم خریدبه موقع……………………………  ۵۱

سیستم  JIT درعمل..……………………………………………………  ۵۱

اثرات اجرای JIT   ………………………………………………………  ۵۲

قسمتی از متن اصلی تحقیق و پژوهش

مقدمه

   ادبیات و مبانی نظری سیستم تولید درست بهنگام: امروز با پیشرفت علوم و تکنولوژی امکان تولید انبوه فراهم شده و با وجود سیستم های پیشرفته حمل ونقل و ارتباطات در کشورهای پیشرفته هر کالائی را که مورد نیاز باشد در دسترس بوده و نیاز به داشتن انبار عریض و طویل منتفی شده است و سازمانها بسوی سیستم درست به موقع (Just in time) حرکت می کند. در این سیستم وجود انبار زاید بوده و کالاو قطعات مورد نیاز زمانی که مورد نیاز است خریداری و به سیستم وارد شده و کالای ساخته شده نیز به محض تولید به بازار عرضه می شود لذا در این سیستم انبار جایگاهی نداشته و از چرخه تولید حذف شده است .

در این مجموعه ابتدا به سیستم انبار و انبار داری وموضوعات مرتبط باآنها اشاره می شود سپس به بررسی سیستم درست به موقع می پردازیم .

 

تعریف انبار

انبار به محلی یا فضائی گفته می شود که بر اساس یک سیستم طبقه بندی صحیح ، مواد اولیه، کالای نیم ساخته ، محصول ساخته شده و یا فرآورده های مختلف صنعتی بازرگانی در آن نگهداری می شود.

 

تعریف انبارداری

ادبیات و مبانی نظری سیستم تولید درست بهنگام: انبار داری عبارتست از دریافت مواد و اقلام ، نگهداری صحیح و تحویل به موقع آنها به مصرف کننده بار رعایت مقررات و دستورالعمل های سازمان به نحوی که با اعمال کنترل دقیق از میزان موجودی کالا در انبار و مقدار مصرف آن ، و نیز از انباشته شدن بیش از حد موجودیها جلوگیری شود . به عبارت دیگر ، انبارداری شامل سیستم های قرار گرفتن جنس در انبار و ایجاد روشها و اعمال مدیریت کنترل موثر از زمان دریافت تا لحظه تحویل است .

 

انواع انبار

انبارها از نظر نوع کالائی که در آنها نگهداری می شود و همچنین از نظر ساختمان به انواع مختلف تقسیم بندی می شوند .

 

الف ) انواع انبار از نظر نگهداری مواد

 • انبار کالاهای معمولی: به انبارهائی اطلاق می شود که نگهداری اقلام آن شرایط و تجهیزات مخصوص را نمی خواهد.
 • انبار مواد قابل اشتعال و انفجار: در این انبارها مواد قابل اشتعال و انفجار نگهداری    می شود . این انبارها باید به شکل مخصوص و متناسب با مواد انبار شده ، در محلهائی دور از اماکن عمومی ساخته شود و مسائل ایمنی و حفاظتی به طور کامل و دقیق در آن رعایت گردد.
 • انبار مواد فاسد شونده : در این انبارها کالاها و مواد فاسد شونده نگهداری      می شوند و درجه حرارت ، یک عامل بسیار مهم در نگهداری این اقلام به حساب می آید ، سرد خانه ها از این نوع انبار می باشند.

 

 • انبار مواد فله ای : مواد فله ای به موادی اطلاق می شود که به صورت انبوه و بدون بسته بندی در یک جا نگهداری می شود مانند گندم و نفت . شکل این نوع انبارها به صورت خاص می باشد مثل سیلو و تانکر و مخازن نفت.

 

 • انبار مواد شیمیائی : مواد شیمیائی موادی هستند که در تماس با اعضای بدن یا اقلام دیگر انبار و یا با ساختمان انبار تاثیرات نامطلوبی بر جای می گذارند ، مانند اسیدها ، این نوع انبارها نیار به طراحی وساختار خاصی داشته و شرایط ایمنی و حفاظتی بالائی را می طلبد.

 

ب ) انواع انبار از نظر ساختمان

 • انبارهای کاملاً پوشیده : به انبارهائی اطلاق می شود که دارای سقف ، دیوار و درب می باشند.
 • انبارهای سرپوشیده ( هانکارد) : به انبارهائی گفته می شود که دارای سقف بوده ولی دیوار ندارند.
 • انبارهای باز یا بارانداز : انبارهائی هستند که دارای محوطه باز بوده و اجناس بدون حفاظت از عوامل جوی نگهداری می شوند.

انبارها از نقطه نظرهای دیگری مثل از نظر نوع کالا و یا از نظر اهمیت انبار نیز به انواع مختلف تقسیم می شوند که از ذکر آنها خود داری می شود .

انبارها را نیز میتوان به دونوع متمایز انبارسازمانهای خدماتی وانبار شرکتهای تولیدی تقسیم بندی کرد . تفاوت عمده آنهادر نوع کالای موجود درانباربوده وسازمانهای خدماتی انبارکالای ساخته شده ندارند.

 

موجودی کالا

ادبیات و مبانی نظری سیستم تولید درست بهنگام: موجودی انبار عبارتست از حجم یا تعداد واحدهای کالائی که در انبارموجود بوده و در دسترس  است. وقتی که موجودی انبار برای یک کالا صفر است در این حالت می گوئیم کمبود ایجاد شده است. در این حالت تقاضا برای این کالا قابل پرداخت نبوده و بعنوان کمبود در نظر گرفته می شود . اگر موجودی انبار را برای یک کالای مشخص  I  و سطح تقاضا را B  بنامیم y  سطح خالص انبار با رابطه زیر تعریف می شود.

فهرست منابع تحقیق و پژوهش

منابع

(۱)         آتشگر، کریم – مجله روش شماره ۳۳ سال هشتم

(۲)         اسماعیل پور ، مجید – مجله روش شماره ۵۲ سال ششم

(۳)         امیرشاهی , منوچهر اصول کارپردازی وانبارداری درمؤسسات دولتی/  مرکزآموزش مدیریت دولتی  ۱۳۶۸

(۴)          انواری رستمی , علی اصغر سیستمهای خرید و انبارداری/ تهران  نشرطراحان ۱۳۷۱

(۵)          خلیلی ابیانه, فاطمه – انبارداری ۱و۲ / تهران  نشرترمه    ۱۳۷۸

(۶)          دیبایی , نادر مدیریت واصول انبارداری/  تهران نشرترمه  ۱۳۷۹

(۷)          زینال زاده ، ایرج- مدیریت خرید/   تهران  نشرقانون  ۱۳۷۷

(۸)         سلطانی ، منوچهر-  مجله تدبیر  شماره ۶۸ آذرماه  ۷۵

(۹)         صالح فتح آبادی , حسن- برنامه ریزی سیستم های تولیدی وموجودی انبار/ تهران نشر آذرخش    ۱۳۷۸

(۱۰)     طالقانی ، محمد – محله روش شماره ۳۶ سال ششم

(۱۱)     فدوی ،عارفه –  مجله تدبیر  شماره ۶۱  اردیبهشت ۷۵

سایت: فایل بوکر

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
در شبکه های اجتماعی منتشر کنید
دسته بندی :
نویسنده : مدیر
تاریخ ارسال : ۹۵/۱۰/۱۳
بازدید ها : 1213 بار
دیدگاه ها : 0 نظر

دیدگاه شما

(ضروری) :

(ضروری) :

:

دیدگاه شما